Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa ...

Proponujemy Państwu szkolenie, które obejmuje swoim zakresem m.in. wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych od 1 stycznia 2019 r., tj. m.in. dokonaną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553) nowelizację, która ma na celu wszystkim stworzenie nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W trakcie szkolenia zostaną również omówione zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Postępowanie egzekucyjne w administracji jest szczególną sferą działalności administracji publicznej, ze względu na swój cel i stosowanie tzw. przymusu administracyjnego. Szeroki katalog źródeł prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i zakres zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rosnąca liczba obowiązków administracyjnych wymagających wyegzekwowania w tym trybie i liczne zmiany przepisów prawnych w tym obszarze powoduje, że tematyka objęta szkoleniem wymaga solidnego przygotowania merytorycznego i praktycznego oraz ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności.

Celem jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Celem szkolenia jest również:

 • zdobycie umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami),
   
 • zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ze względu na zakres merytoryczny szkolenie jest dedykowane w szczególności dla pracowników organów administracji publicznej występujących w roli wierzycieli, organów administracji publicznej, ale także dla prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz innych osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Metodyka: wykład, case study, warsztaty, konsultacje.

Po zakończeniu omawiania poszczególnych punktów programu szkolenia, odbywają się warsztaty, omawiane są przypadki a także wykładowca wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania uczestników.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. DZIEŃ I

  1. Zagadnienia ogólne - istota postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego a egzekucji administracyjnej,
   • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. omówienie zakresu obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
   • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
     
  2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • obowiązek administracyjny i jego rodzaje,
   • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
   • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,
   • Rejestr Należności Publicznoprawnych (cel i zasady prowadzenia rejestru, obowiązki związane z jego funkcjonowaniem, udostępnianie danych z rejestru).
     
  3. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
   • organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
     
  4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
   • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej.
     
  5. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • ustalenie wymagalności obowiązku administracyjnego,
   • upomnienie,
   • formy działań informacyjnych wobec zobowiązanego,
   • skarga na bezczynność wierzyciela,
   • wystawienie tytułu wykonawczego – w tym jego wymagana treść i forma przesłania oraz obowiązek aktualizacji tytułu wykonawczego.
     
  6. Wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej:
    
   • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
   • badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny,
   • dopuszczalność egzekucji administracyjnej względem majątku osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe zobowiązanego i sytuacja osoby trzeciej w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
   • przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
   • uprawnienia organu egzekucyjnego i egzekutora w ramach przeprowadzania egzekucji administracyjnej.
     
  7. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • termin wniesienia,
   • przesłanki i tryb rozpatrzenia,
   • konsekwencje uznania zarzutów.

  DZIEŃ II

  1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • przesłanki,
   • skutki zawieszenia
   • forma,
   • podjęcie na nowo zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
     
  2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • przesłanki,
   • skutki prawne,
   • forma.
     
  3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
    
   • przesłanki zbiegu,
   • tryb postępowania,
   • obowiązki organu egzekucyjnego, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji.
     
  4. Analiza wybranych środków egzekucyjnych należności pieniężnych:
    
   • egzekucja z pieniędzy,
   • z wynagrodzenia za pracę,
   • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
   • a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z ruchomości i z nieruchomości,
   • licytacja elektroniczna.
     
  5. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych:
    
   • grzywna w celu przymuszenia,
   • wykonanie zastępcze,
   • odebranie rzeczy ruchomej,
   • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
   • przymus bezpośredni.
     
  6. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia,
   • rodzaje kosztów i wydatków egzekucyjnych,
   • możliwość ich umorzenia,
   • tryb ich określenia,
   • środki zaskarżenia.
     
  7. Egzekucja należności wobec cudzoziemców:
   • instrumenty i ograniczenia w dochodzeniu należności, wynikające z ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych",
   • realizacja wniosków z zakresu wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz wymiany informacji w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich za pośrednictwem Centralnej Aplikacji, działającej od 1 stycznia 2019 r.
     
  8. Case study, warsztaty, konsultacje.

   

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej. Od 2003 r. związana z organami administracji publicznej, od 2007 dyrektor biura prawnego, a od 2017 dyrektor generalny w jednostce administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego.

Administracja


Karolina Hajczuk
22 845 52 53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-11-25 - 2019-11-26 1,119.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.
Ochrona środowiska Otwarte

Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym
Rozstrzyganie spraw spornych z tytułu utraty, ubytków i uszkodzeń w transporcie drogowym J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie