Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która obowiązuje od 2014 roku, wprowadziła rozwiązania prawne, jakie dotychczas nie były stosowane w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • przedstawienie w ujęciu praktycznym przepisów ustawy oraz rozporządzeń do ustawy,
   
 • omówienie nowelizacji obowiązującej od 1.01.2018 r. dotyczącej m.in. objęcia torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie,
   
 • omówienie procesów samego zagospodarowania odpadów opakowaniowych przez prowadzących odzysk i recykling, w tym przybliżenie nowej dokumentacji potwierdzającej przetworzenie odpadów i nowych zasad jej wystawiania a także nowych form kontroli prowadzenia tych procesów,
   
 • przedstawienie przyjętych zmian w prawie UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach projektu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym,
   
 • zaprezentowanie ogólnych zasad działania niemieckiego rejestru opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister obejmującego swym zakresem podmioty przywożące do Niemiec produkty w opakowaniach.

Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych i planowanych sposobów realizacji obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu poparte szeregiem praktycznych przykładów realizacji tych zadań. Szczegółowe omówienie tych przepisów pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do atulanego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji ustawowych obowiązków właściwy dla profilu danej działalności gospodarczej.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, a więc: producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych czyli prowadzące ich odzysk i recykling,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, których rola w systemie zagospodarowania odpadów opakowaniowych zdecydowanie wzrosła od 2014 roku.

Uwaga: ostatnia godzina zajęć jest przeznaczona na konsultacje z trenerem.

Program szkolenia

Część I, godz. 10.00 - 16.00

 1. Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
   
  • Rozszerzona odpowiedzialność producenta, w tym wyznaczenie poziomu finansowania przez wprowadzających produkty w opakowaniach zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
  • Zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu,
  • Podniesienie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz wyznaczenie terminów, w których nowe cele powinny być zrealizowane,
  • Terminy przeniesienia prawa UE do prawa polskiego,
  • Rejestr opakowań Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister – ogólne zasady działania.
    
 2. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
   
  • Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
  • Wymagania zasadnicze dla opakowań.
  • Nowe oznakowanie opakowań.
  • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
  • Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
  • Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
  • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
  • Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z opłaty produktowej.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
  • Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach - nowe poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące od roku 2019.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
  • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku, w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych.
  • Nowe zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań.
  • Nowe obowiązki organizacji odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
  • Nowe poziomy dla odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych obowiązujące od 2019 roku.
  • Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
  • Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualne na rok 2018-2019.
  • Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i nowe zasady jej wystawiania.
  • Jednostkowe stawki opłat produktowych.
  • Nowy wzór sprawozdania obowiązujący za rok 2018 o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę i organizację odzysku – obliczenie uzyskanych limitów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych - przykłady wypełniania sprawozdań.
    
 3. Nowa - stara ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   
  • Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy.
  • Nowy sposób rozliczania wprowadzonych do obrotu produktów.
  • Rejestr przedsiębiorców BDO – zakres podmiotów objętych rejestrem.
    
 4. Zmiany w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi obowiązujące od
  01 stycznia 2018 r., w tym m.in.:

   
  • Objęcie torebek foliowych szczególnymi regulacjami oraz planowane zmiany w tym zakresie (projekt ustawy o zmianie ustawy o termomodernizacji).
  • Doprecyzowujące przepisów w zakresie obliczania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
  • Określenie nowych wymagań dla audytorów wykonujących audyty zewnętrze podmiotów prowadzących odzysk i recykling.
  • Określenie konsekwencji, jakie będą wynikać z przeprowadzonych audytów.
  • Doprecyzowanie regulacji dotyczących rozliczania opakowań wielomateriałowych i po  środkach niebezpiecznych przez porozumienia.
  • Nowy sposób rozliczania odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych przez organizacje odzysku.
  • Zmiany w zasadach wystawiania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling.
  • Doprecyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
    
 5. Panel dyskusyjny – pytania, dyskusja.

Część II, godz. 16.00 - 17.00 - konsultacje z trenerem.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - aktualne przepisy i ich zastosowanie w praktyce

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-08 - 2019-03-08 590.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-12 - 2019-04-12 590.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie