Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki ...

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dla których ustawa przewidywała dwuletnie vacatio legis. Rok 2018 jest więc pierwszym rokiem, w którym przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny rozliczają się w pełni  w oparciu o nowe przepisy.  

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiazuje nowa definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowy podział na grupy sprzętu a także nowe poziomy zbierania, odzysku i recyklingu. Wymaga to odpowiedniego przyporządkowania sprzętu do odpowiednich grup.

W 2018 roku następuje również przeniesienie danych przedsiębiorców z rejestru GIOŚ do rejestru BDO. 

Na szkoleniu omówimy w szczegółowy i kompleksowy sposób:

 • przepisy ustawy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która weszła w życie 01.01.2016, w tym przepisy tej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku,
 • przepisy znowelizowanej ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

 • nową definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • nowe poziomy zbierania oraz rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych do ich uzyskania,
 • nowe poziomy odzysku i recyklingu sprzętu,
 • nowy podział na grupy sprzętu, co będzie wymagało odpowiedniej wiedzy i właściwego przyporządkowania sprzętu do właściwej grupy,
 • nowe zasady rozliczania sprzętu wprowadzonego do obrotu w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia,
 • zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania, dyskusję oraz analizę przypadków przedstawionych przez uczestników.

Program szkolenia

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy:
   
  • nowa definicja wprowadzającego sprzęt,
  • podział na 6 grup sprzętu,
  • producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy,
  • rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
    
 2. Rejestr przedsiębiorców:
   
  • zmiany zakresu podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji,
  • opłata rejestrowa i roczna,
  • wniosek o wpis i wniosek aktualizacyjny,
  • przeniesienie danych z rejestru GIOŚ do rejestru BDO,
  • uzupełnienie informacji zawartych w rejestrze BDO,
  • nowe zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego.
    
 3. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
   
  • nowa definicja oraz podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • oznakowanie sprzętu,
  • dodatkowa ewidencja,
  • sprawozdawczość,
  • sieć zbierania zużytego sprzętu,
  • obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania,
  • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
  • przemieszczanie zużytego sprzętu.
    
 4. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
   
  • zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
  • nowy zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania za rok 2018,
  • zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.
    
 5. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
   
  • wyposażenie zakładu przetwarzania,
  • wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie - nowy termin,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania za rok 2018,
  • audyt zewnętrzny.
    
 6. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
   
  • wydawanie zaświadczeń - nowy termin,
  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania za rok 2018.
    
 7. Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
   
  • kapitał zakładowy,
  • zakres działania,
  • nowe wymagania nałożone na organizacje odzysku,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • zakres współpracy z przedsiębiorcami.
    

Ustawa o bateriach i akumulatorach

 1. Najważniejsze definicje:
   
  • bateria, akumulator,
  • wprowadzający baterie i akumulatory,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • przetwarzanie,
  • zbierający zużyte baterie i akumulatory
  • miejsce odbioru.
    
 2. Wymagania dot. baterii i akumulatorów:
   
  • zawartość metali ciężkich,
  • oznakowanie.
    
 3. Rejestr przedsiębiorców:
   
  • zakres podmiotów objętych rejestrem,
  • wniosek o wpis i wniosek aktualizacyjny,
  • przeniesienie danych z rejestru GIOŚ do rejestru BDO,
  • uzupełnienie informacji zawartych w rejestrze BDO,
  • opłata rejestrowa i roczna.
    
 4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory w tym:
   
  • zmiany w zakresie współpracy wprowadzającego z podmiotem realizującym ustawowe obowiązki,
  • wyłączenie części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis,
  • nowe zasady działania podmiotów pośredniczących w wykonaniu obowiązków,
  • odbiór zużytych baterii i akumulatorów,
  • umowy ze zbierającymi i przetwarzającymi,
  • poziomy i zasady zbierania zużytych baterii i akumulatorów.
    
 5. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania.
   
 6. Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów:
   
  • opłata produktowa,
  • opłata depozytowa,
  • finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.
    
 7. Sprawozdawczość.
   
 8. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany od 2018 roku.

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-22 - 2019-03-22 590.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie