Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego

Po zmianach przepisów z lat 2017-2018 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uległo znacznym modyfikacjom.

Adaptacja do zmian klimatu, badanie oddziaływań skumulowanych, zmiana zakresu stron postępowania i nowe organy współdziałające oraz nowe kompetencje organów administracji wodnej nakładają się na znaczącą nowelizację postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego:

 • omówimy i wyjaśnimy zagadnienia związane z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach wprowadzonych przez nowelizację KPA i nowe Prawo wodne,
 • omówimy zmiany ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. (w razie przyjęcia nowelizacji zmieniającej sposób funkcjonowania GDOŚ i likwidację niektórych RDOŚ, program zostanie uzupełniony o nowe elementy).

Szkolenie adresowane jest do organów administracji ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i wyspecjalizowanej (pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska) wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:

  • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym (development consent) i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę),
  • pojęcie przedsięwzięcia,
  • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.

 2. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):

  • rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • kwalifikowanie przedsięwzięć,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność.

 3. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z II grupy):

  • screening – kryteria selekcji,
  • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
  • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia.

 4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • organy właściwe do wydania DUŚ,
  • elementy formalne wniosku,
  • sposób wniesienia wniosku po nowelizacji kpa,
  • tryb i termin usuwania braków formalnych oraz skutki ich nieusunięcia,
  • wymagane załączniki, w tym problemy związane z wyciągami z ewidencji budynków i gruntów.

 5. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
  • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
  • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
  • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
  • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe.

DZIEŃ II

 1. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • pojęcie strony postępowania; nowy sposób definiowania pojęcia „w zasięgu oddziaływania”,
  • pojęcie strony postępowania w nowym Prawie wodnym,
  • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany kpa w zakresie obwieszczeń
   i informowania stron),
  • mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,
  • rozprawa administracyjna z kpa  a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.

 2. Postępowanie z udziałem społecznym:

  • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
  • udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.

 3. Postępowanie dowodowe:

  • zasady postępowania dowodowego (nowelizacja kpa),
  • raport jako główny środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • znaczące negatywne oddziaływanie, nieosiągnięcie celów środowiskowych i kategoria „nadrzędnego interesu publicznego” – kryteria i skutki,
  • „kompetentni eksperci” – kryteria weryfikacji uprawnień twórców raportów,
  • uwagi i wnioski złożone w procedurze z udziałem społecznym jako element ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • przesłanki materialne wydania DUŚ,
  • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
  • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),
  • wykonalność i „użyteczność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ,administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ (nowelizacja uuiś
   i kpa).

 6. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
  • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA.

 7. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa.

 8. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-06 - 2019-06-07 1,190.00 zł

02-017, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-26 - 2019-03-27 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie