Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku obowiązuje już od 10 lat, ale w ostatnim czasie pojawiło się sporo zmian w ustawach z nią powiązanych. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku.

Szkolenie obejmuje:

 • przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych wyłączeniami z udostępniania,
 • przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych o środowisku (np. baza danych o odpadach),
 • nowe obowiązki związane ze sposobem zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • skutki zmian w kpa wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku).

Metody szkoleniowe:

 • część teoretyczna: wykład – prezentacja multimedialna,
 • część praktyczna: rozwiązywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji o środowisku (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), dyskusja.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku,
 • pracownicy administracji publicznej ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda oraz marszałek województwa),
 • oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Program szkolenia

 1. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji:
   
  • kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
  • kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
    
 2. Informacje podlegające udostępnieniu:
   
  • informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
  • informacje przeznaczone dla władz publicznych,
  • zakres udostępnianych informacji,
  • dostęp do informacji a dostęp do dokumentu.
    
 3. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:
   
  • stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
  • sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?),
  • zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych,
  • forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego,
  • opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”.
    
 4. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:
   
  • kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej,
  • forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza),
  • treść wniosku,
  • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
  • wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, „nękanie” organu) – analiza orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
  • wyjaśnienie pojęć „sposób” i „forma”,
  • termin udostępnienia informacji,
  • informacja niebędąca w posiadaniu organu,
  • informacja niebędąca informacją o środowisku.
    
 5. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:
   
  • publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW),
  • rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR),
  • zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i CRIP.
    
 6. Udostępnianie informacji o środowisku na wniosek ustny:
   
  • informacja niewymagająca wyszukania,
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
  • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej.
    
 7. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu.
   
 8. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:
   
  • test szkody, koncepcja ważenia interesów,
  • przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie  tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na:  fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
  • środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej.
    
 9. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku:
   
  • pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
  • środki prawne wzruszenia bezczynności.
    
 10. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku.
   
 11. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Udostępnianie informacji o środowisku po wejściu w życie RODO

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-22 - 2019-03-22 590.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie