Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – nowelizacja ustawy o odpadach oraz inne kluczowe ...

System gospodarowania odpadami komunalnymi podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom. W rezultacie wymaga to od gmin podejmowania ciągłych działań mających na celu dostosowywanie lokalnych systemów gospodarowania odpadami do nowych uwarunkowań prawnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedstawicieli środowiska samorządowego oraz  branży odpadowej przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu przybliżyć najważniejsze zmiany legislacyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze przepisy obowiązujące od 05.09.2018 wprowadzone Ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Nowelizcja obejmuje swoim zakresem m.in.:

 • zmiany mające na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów, a także nasilającego się zwłaszcza w maju 2018 r. zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów,
 • zaostrzenie wymagań wobec branży odpadowej oraz zwiększenie środków kontrolno-nadzorczych,
 • skrócenie maksymalnego okresu magazynowania odpadów do 1 roku a także wprowadzenie obowiązków związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Wśród innych kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na ostatnie nowelizacje wynikające z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo dla przedsiębiorców, czy też zmiany związane z ustaleniem opłat za składowanie odpadów, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490). Co istotne, nowe stawki opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wpływają na wysokość kar pieniężnych ponoszonych przez gminy z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane gminom oraz podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, którego celem jest z jednej strony przybliżenie aktualnego stanu prawnego, a z drugiej wskazanie rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do wzrostu osiąganych przez gminy poziomów recyklingu, a tym samym oddalić widmo ewentualnych obciążeń finansowych w postaci kar pieniężnych.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gminnych i miejskich, zakładów komunalnych oraz podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK).

Program szkolenia 

Blok I – Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 2,5h)

 1. Nowelizacja ustawy o odpadach (1,5 h):
   
  1. Przegląd kluczowych zmian:
    
   • magazynowanie odpadów,
   • monitoring wizyjny,
   • nowe wymagania do uzyskania zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
   • forma i tryb ustanawiania zabezpieczenia roszczeń na etapie uzyskiwania zezwolenia,
   • nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
   • nowe przesłanki wymierzania administracyjnych kar pieniężnych,
   • analiza zmienianych i nowych przepisów karnych,
   • nowe zasady przywozu odpadów z zagranicy,
   • przegląd nowych uprawnień kontrolnych dla Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
     
  2. Prezentacja przepisów przejściowych.
    
 2. Założenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1h):
   
  1. Aktualny stan prac legislacyjnych.
  2. Prezentacja założeń nowelizacji:
    
   • wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
   • zmiany dot. selektywnej zbiórki opadów,
   • zmiany dot. ustalania ryczałtowej stawki opłaty,
   • zmiany dot. powierzania zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami.

Blok II – Konsekwencje ostatnich zmian dla lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (2,5h)

 1. Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska:
   
  • nowe stawki opłat,
  • warunki obniżenia opłaty za składowanie odpadów o kodzie 19 05 99,
  • zasady badania próbek składowanych odpadów i podmioty uprawnione do dokonywania badań,
  • kary za nieosiągnięcie poziomów recyklingu, a wysokość opłat za składowanie odpadów komunalnych,
  • narzędzia prawne służące zwiększaniu poziomów recyklingu.
    
 2. Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:
   
  • zmiany dotyczące rejestru działalności regulowanej,
  • zakaz wykonywania przez przedsiębiorcę działalności – uprawnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
  • ponowny wpis do rejestru,
  • konsekwencje nieosiągnięcia poziomów recyklingu przez odbierającego odpady.
    
 3. Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów:
   
  • główne zasady transportu odpadów,
  • wymagana dokumentacja,
  • oznakowanie środków transportu,
  • nowe uregulowania przewozu odpadów niebezpiecznych.
    
 4. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
   
 5. Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów:
   
  • zakres obowiązków ciążących na gminie i sankcje za ich nieprzestrzeganie,
  • sprawozdania skupów surowców wtórnych.

Blok III – Wyzwania na kolejne lata (1h)

 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym:
   
  • istota GOZ,
  • perspektywa zmian,
  • idea „Regionalnego Centrum Recyklingu”,
  • alternatywne sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych.

Pytania do eksperta.

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - organizacji samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Partner i szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMMLegal Adwokaci sp.k. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania spółek komunalnych, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów funkcjonujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii.

Trener realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych z zakresu m. in. prawa ochrony środowiska, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarki wodnej, usuwania drzew i krzewów, gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktywny uczestnik blisko trzydziestu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor ponad stu opracowań naukowych i naukowo-praktycznych poświęconych  m. in. gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – nowelizacja ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Poznań, Św. Marcin 40
2019-02-25 - 2019-02-25 690.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-21 - 2019-03-21 690.00 zł
   
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie