Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

Prawo wodne w ostatnim czasie zmieniało się w sposób bardzo dynamiczny. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę w tym zakresie, a także zapoznać się z najnowszymi zmianami w Prawie wodnym.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • regulacje organizacyjne i prawne obowiązujące od 01.01.2018 r.,
 • przepisy wykonawcze wydane na podstawie nowej ustawy (m.in. w sprawie opłat za usługi wodne),
 • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce,
 • zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne,
 • nowości, które pojawiły się jesienią 2018 – przyrzeczenie wodnoprawne i projekt rozporządzenia o warunkach realizacji obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Szkolenie polecamy:

 • pracownikom organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownikom przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

Program szkolenia 

DZIEŃ I
część I (godz. 10.00 – 11.30)

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:
   
  • zakres stosowania.
  • podział na dorzecza i regiony wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • wyrażenia ustawowe,
  • podział wód oraz jednolite części wód.


część II (godz. 11.45 – 13.15)
 

 1. Korzystanie z wód:
   
  • rodzaje korzystania z wód,
  • usługi wodne,
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
  • terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
  • wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.
    
 2. Ochrona wód:
   
  • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód,
  • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
  • kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.


część III (godz. 14.00 – 15.30)
 

 1. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:
   
  • zmiany w realizacji ochrony przeciwpowodziowej,
  • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych,
  • projekt rozporządzenia o warunkach dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
    
 2. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
   
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.


DZIEŃ II
część I (godz. 09.00 - 10.30)

 

 1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:
   
  • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
  • linia brzegu i zasady jej ustalania,
  • organy wykonujące prawa właścicielskie,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • opłaty za usługi wodne,
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
  • terminy wejścia w życie opłat.
    
 2. Zarządzanie wodami:
   
  • planowanie w gospodarowaniu wodami,
  • cele środowiskowe jednolitych części wód,
  • system informacyjny w gospodarowaniu wodami,
  • kontrola gospodarowania wodami,
  • monitoring wód.


część II (godz. 10.45 – 12.15)
 

 1. Władza wodna:
   
  • minister właściwy ds. gospodarki wodnej,
  • służby państwowe.
    
 2. Zgoda wodnoprawna:
   
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
  • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
  • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • obowiązki związane ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia,
  • możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład,
  • podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych,
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązujące terminy,
  • warunki wniesienia sprzeciwu,
  • możliwość ustalenia wymagań w zakresie gospodarowania wodami,
  • ocena wodnoprawna,
  • przypadki, w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko,
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne;
  • dokumenty wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego.


część III (godz. 13.00 – 14.30)
 

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza:
   
  • odszkodowania w trybie administracyjnym,
  • rodzaj odszkodowań przysługujących w trybie cywilnym,
  • organy właściwe w sprawach odszkodowań.
    
 2. Przepisy przejściowe i dostosowujące.
   
 3. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

Wykładowca

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-02-14 - 2019-02-15 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-01 - 2019-04-02 1,190.00 zł
   
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Transport i logistyka Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie