Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty

Proponujemy Państwu warsztaty, w wyniku których Uczestnicy:

 • poznają aktualne przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym związanych z opracowywaniem operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
   
 • nabędą praktyczne umiejętności samodzielnego sporządzania elementów operatów wodnoprawnych m.in. na pobór wód podziemnych/powierzchniowych, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do środowiska i urządzeń wodnych oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu.

Szkolenie skierowane jest do pracowników służb ochrony środowiska przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz PGW WODY POLSKIE.

Program szkolenia

 1. Omówienie najważniejszych przepisów ustawy Prawo wodne wraz z najnowszymi zmianami oraz rozporządzeń wykonawczych niezbędnych przy sporządzaniu operatów wodnoprawnych, w tym m.in.:
   
  • rodzaje i zasady korzystania z wód,
  • podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wody, utrzymywanie urządzeń wodnych,
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (operat wodnoprawny) – wymagania: stan obecny i planowany,
  • cele i założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz plany gospodarowania wodami,
  • cele środowiskowe jednolitych części wód.
    
 2. Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne.
   
 3. Źródła pozyskiwania danych niezbędnych do wykorzystania przy opracowywaniu dokumentacji (operatów wodnoprawnych).
   
 4. Sporządzanie elementów operatów wodnoprawnych, w tym:
   
  • ustalanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • określanie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych,
  • określanie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  • określanie charakterystyki urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • określanie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • określanie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza,
  • ustalanie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalanie innych warunków emisyjnych w zakresie  gospodarki wodno-ściekowej, w tym w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
    
 5. Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
   
 6. Analiza przypadku i konsultacje.

Wykładowca

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska.

Trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-25 - 2019-03-25 690.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-06 - 2019-06-06 690.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie