Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych. Nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz innych osób i firm, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Zagadnienia ogólne:
   
  • prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia,
  • podstawy wykładni prawa ochrony środowiska, akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska,
  • wymagane akty administracyjne w związku z realizacją inwestycji,
  • inne wymagania prawa ochrony środowiska,właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej,
  • podstawowe pojęcia w prawie ochrony środowiska,
  • powiązania norm prawnych wynikających z przepisów różnych gałęzi prawa – ochrony środowiska, budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i innych.
    
 2. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia:
   
  • wyznaczenie etapów realizacji inwestycji,
  • tworzenie dokumentów weryfikujących (wyznaczanie czynników ryzyka, tabele zagrożeń, listy sprawdzające),
  • weryfikacja zgodności zamierzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • lokalizacja przedsięwzięcia, w tym weryfikacja zgodności zamierzenia z aktami prawa miejscowego (m.in. z uchwałą w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), możliwa kumulacja oddziaływań, postępowanie kompensacyjne, procedura w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
  • budowanie zespołu realizacyjnego,
  • logistyka realizacji przedsięwzięcia,
  • wyznaczanie wariantów realizacji przedsięwzięcia, w tym ekonomiczna analiza prawa (kalkulacja zysków i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia w określonym wariancie),
  • poprawna klasyfikacja przedsięwzięcia.
    
 3. Procedura środowiskowa:
   
  • podstawowe pojęcia,
  • wymagalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wyznaczanie zasięgu oddziaływania, zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
  • strony postępowania,
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączniki do wniosku,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia,
  • raport o oddziaływaniu na środowisko,
  • udział i rola organów współuczestniczących w postępowaniu,
  • ocena oddziaływania na środowisko,
  • udział społeczeństwa w postępowaniu,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • weryfikacja zgodności decyzji z wnioskiem,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji lub wydania decyzji negatywnej.
    
 4. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska:
   
  • podstawowe pojęcia,
  • przepisy dot. prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego a ochrona środowiska,
  • procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
  • realizacja wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzja o ustaleniu warunków zabudowy w kontekście prawnośrodowiskowym,
  • pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych w kontekście prawnośrodowiskowym,
  • decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego w kontekście prawnośrodowiskowym,
  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie w kontekście prawnośrodowiskowym,
  • budowa lub rozbudowa przedsięwzięcia a prawo ochrony środowiska.

   DZIEŃ II
    
 5. Pozostałe akty administracyjne i inne czynności administracyjne w procesie inwestycyjnym:
   
  • podstawowe pojęcia,
  • prace ziemne w kontekście prawnośrodowiskowym w tym zagadnienie gospodarowania glebą, powstałą wskutek prac ziemnych,
  • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji,
  • inne pozwolenia emisyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne,
  • zgłoszenie instalacji z uwagi na różne emisje,
  • pomiary wstępne emisji,
  • wymogi prawa ochrony środowiska w kontekście zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.
    
 6. Zmiana koncepcji realizacji przedsięwzięcia:
   
  • skutki zmiany na różnych etapach procesu inwestycyjnego,
  • metody zarządzania zmianą, wyznaczanie czynników ryzyka,
  • ekonomiczna analiza prawa w procesie modyfikacji koncepcji realizacji przedsięwzięcia,
  • postępowania administracyjne w zakresie zmiany koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
    
 7. Zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia:
   
  • podstawowe pojęcia,
  • kryteria spełniania wymagań ochrony środowiska:
   • wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,
   • zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
   • uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska,
  • procedura informowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
   • oddania do użytkowania nowozbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji,
   • zakończenia rozruchu instalacji,
  • brak spełniania wymagań ochrony środowiska i jego skutki.
    
 8. Postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym:
   
  • podstawowe pojęcia,
  • prawa i obowiązki podmiotu realizującego proces inwestycyjny,
  • naruszenie prawa przez organy administracji publicznej,
  • formalizm w stosowaniu prawa i metody na jego przełamywanie,
  • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • odwołania i skargi od niekorzystnych rozstrzygnięć organów.
    
 9. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. Zajmował się m.in. prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych.

Posiada wykształcenie prawnicze, jest inżynierem środowiska, doktorantem nauk prawnych, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. 

Obecnie przedsiębiorca i trener, założyciel firmy doradczej w obszarze ochrony środowiska, prawnik w kancelarii radców prawnych.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-13 - 2019-06-14 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-15 - 2019-04-16 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie