Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w zakresie:

 • wprowadzania ich na rynek,
 • klasyfikacji
 • oznakowaniu.

Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

Szkolenie ma na celu:

 • wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzenia REACH i CLP,
 • przedstawienie formatu karty charakterystyki (ważne dla dalszych użytkowników) - w kartach występuje jedynie klasyfikacja i oznakowanie dla substancji/mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP,
 • przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających ze zmian rozporządzeń REACH i CLP,
 • przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.

Ostatnie zmiany przepisów:

 • od 2020 roku nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, generowanie kodów UFI,
 • od 2019 roku – zmiana załącznika II,
 • 1 czerwca 2017 r. – koniec wszystkich okresów przejściowych,
 • 1 czerwca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 2015/830 dotyczące karty charakterystyki,
 • 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP,
 • 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH.

Program szkolenia

 1. Obowiązki dalszych użytkowników:
   
  • przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw,
  • przepływ informacji w łańcuchu dostaw,
  • przekazywanie zastosowań,
  • pomoc w rejestracji – przesyłanie potrzebnych informacji,
  • raport bezpieczeństwa chemicznego,
  • raport dalszego użytkownika – zgłoszenie do ECHA,
  • środki kontroli ryzyka,
  • wdrożenie scenariuszy narażenia,
  • postępowanie z wyrobami
  • gromadzenie informacji,
  • nowa klasyfikacja i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP - kody UFI na etykiecie.
    
 2. Karta charakterystyki:
   
  • zmiana załącznika II – okresy przejściowe, sekcje, które się zmienią,
  • jak sprawdzić, czy jest aktualna,
  • numery rejestracyjne - gdzie powinny być podane w karcie,
  • scenariusze narażenia – w jaki sposób powinny być przedstawione w karcie charakterystyki.
    
 3. Procedura udzielania zezwoleń:
   
  • jakie substancje jej podlegają,
  • substancje SVHC,
  • kto powinien się starać,
  • jakie dokumenty należy przedstawić,
  • zezwolenie i jego numer,
  • zgłaszanie do ECHA,
  • koszty.
    
 4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
   
  • informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,
  • spis substancji i mieszanin chemicznych,
  • organy nadzoru oraz ich kompetencje,
  • nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie – od 1 stycznia 2020 roku.
    
 5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Naczelnik Wydz. Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Departamencie ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

Ponadto Reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci REACH HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.

Jest członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.

Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głownie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzenia REACH.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców

Ochrona środowiska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-04-25 - 2019-04-25 590.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-25 - 2019-06-25 590.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka
Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Ochrona środowiska Otwarte

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2017 i 2018.
Ochrona środowiska Otwarte

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi
Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie