Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów.

Cele szkolenia:

 • usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie;
 • zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy;
 • uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji;
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu;
 • podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji),
 • członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów badawczych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy),
 • kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe),
 • audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych,
 • konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych,
 • sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • poznanie zasad skutecznego rozliczania realizacji Umowy o dofinansowanie,
 • opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych,
 • weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu,
 • zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu,
 • nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym.

Program szkolenia 

DZIEŃ I

 1. Podstawowe zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:

  • Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego;
  • Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
  • Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu;
  • Zasady opisywania dowodów księgowych;
  • Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu;
  • Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu.

 2. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020:

  • Ramy czasowe kwalifikowalności;
  • Zasięg geograficzny kwalifikowalności;
  • Ocena kwalifikowalności projektu;
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku;
  • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji;
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe;
  • Zakaz podwójnego finansowania.

 3. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020:

  • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Roboty i materiały budowlane;
  • Wkład niepieniężny;
  • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projekt;
  • Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty;
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych;
  • Koszty przygotowawcze;
  • Koszty związane z zarzadzaniem projektem i z angażowaniem personelu.

 4. Warsztaty - studium przypadku:

  • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych;
  • Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków;
  • Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot.


DZIEŃ II

 1.     Wprowadzenie do systemu SL2014:

  • Podstawowe definicje i obowiązki umowne w zakresie systemu SL2014;
  • Nadawanie i cofanie uprawnień do obsługi systemu;
  • Logowanie w systemie:
   • Profil ePUAP,
   • Certyfikat kwalifikowany,
   • Login i hasło;
  • Przewodnik, pomoc, układ graficzny i nawigacja systemu,
  • Obsługa i edycja projektu,
  • Dane użytkownika,
  • Menedżer kolumn i narzędzia dostępne użytkownikowi.

 2. Podstawowe funkcjonalności systemu SL2014 na etapie zarządzania projektem:

  • Korespondencja w systemie;
  • Harmonogram płatności;
  • Monitoring postępu i uczestników projektu;
  • Eksport i import danych;
  • Personel projektu;
  • Zamówienia publiczne.

 3. Sposób obsługi i składania Wniosku o płatność w systemie SL2014:

  • Wniosek o płatność – utworzenie i rejestracja wniosku;
  • Obsługa wniosku częściowego i końcowego;
  • Sposób obsługi Załączników;
  • Korekta wniosku o płatność;
  • Wycofanie wniosku o płatność.

 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020:

  • Terminy składania Wniosku o płatność;
  • Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność;
  • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe;
  • Okres sprawozdawczy;
  • Postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji;
  • Postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania;
  • Wykazywanie dochodu w projekcie;
  • Załączniki do Wniosku o płatność;
  • Typowe błędy w toku procesu rozliczeń.

 5. Dyskusja końcowa, pytania, konsultacje.

Wykładowca

Specjalista w dziedzinie finansów i pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej pozyskał i rozliczył ponad 2000 projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Od 2002r. prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Unii Europejskiej, Zarzadzania Finansami oraz pozyskiwania Kapitału.

W latach 1996-2002 jego życie zawodowe było związane z bankowością̨. Pełnił funkcje związane z kredytowaniem działalności gospodarczej, sprzedażą̨ usług bankowych, a także pracował w pionie odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń́ w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Kwalifikacje zawodowe podnosił również̇ na licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Unia Europejska


Agnieszka Czmoch
22-845-52-53 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-13 - 2019-05-14 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie