Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących ...

Od 01.01.2016 roku obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela, a w szczególności omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności.

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Metody szkoleniowe:

wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym z omówieniem ich wymagań formalnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
 • dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
 • poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
 • poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
 • uzyskają niezbędną wiedzę o zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.

Program szkolenia

 1. Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.
   
  1. Założenia i cele wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych.
    
  2. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Nowa definicja niewypłacalności.
    
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
    
  4. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
    
  5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
    
  6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
    
  7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
    
  8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
    
  9. Spis wierzytelności:
    
   1. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   2. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
   3. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
   4. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   5. spis wierzytelności spornych,
   6. wstępny spis wierzytelności.
     
 2. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.
   
  1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
    
  2. Propozycje układowe.
    
  3. Zgromadzenie wierzycieli.
    
  4. Głosowanie nad układem.
    
  5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
    
  6. Skutki układu.
    
  7. Zmiana układu.
    
  8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
    
  9. Układ częściowy.
    
 3. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
   
  1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
    
  2. Przyspieszone postępowanie układowe.
    
  3. Postępowanie układowe.
    
  4. Postępowanie sanacyjne.
    
 4. Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
   
 5. Nowe prawo upadłościowe. Skutki nowelizacji prawa upadłościowego. Omówienie najważniejszych zmian i ich wpływu na sytuację upadłego oraz wierzycieli.
   
  1. Nowa definicja niewypłacalności.
    
  2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
    
  3. Przygotowana likwidacja.
    
  4. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
    
  5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
    
  6. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
    
   • terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia,
   • zaskarżanie listy wierzytelności.
     
  7. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
    
   • koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
   • kategorie zaspokojenia – zmiany,
   • oddzielny plan podziału.
     
 6. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.

Prawo


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-23 - 2019-05-24 1,190.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie