Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in.:

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wzorów weksli,
 • przedstawienie sposobu prawidłowego uzupełniania weksli in blanco w oparciu o prezentowane wzory weksli
 • omówienie najczęściej występujących błędów przy uzupełnianiu weksli in blanco
 • omówienie elementów porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • prezentacja i omówienie kazusów dotyczących tematyki weksla in blanco,
 • przedstawienie i omówienie wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych dotyczących tematyki weksla in blanco.

Program szkolenia

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
  1. pojęcie weksla,
  2. rodzaje weksla,
  3. obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.
    
 2. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.
   
 3. POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. istota weksla in blanco,
  2. możliwości wykorzystania weksla in blanco.
    
 4. PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
  2. (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
   • osób fizycznych,
   • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
  3. wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
  4. wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
  5. zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
  6. materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
  7. formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.
    
 5. POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
  1. porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
  2. forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  3. istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  4. skutki braku deklaracji wekslowej.
    
 6. UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
  1. uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
  2. warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
  3. elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
   • określenie remitenta,
   • miejsce wystawienia weksla,
   • data wystawienia weksla,
   • termin płatności weksla,
   • przyrzeczenie zapłaty weksla,
   • miejsce płatności weksla,
   • suma wekslowa,
  4. omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
  5. skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.
    
 7. PORĘCZENIE WEKSLOWE:
  1. forma poręczenia wekslowego,
  2. zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
  3. porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.
    
 8. ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
  1. zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
  2. przedstawienie weksla do zapłaty:
   • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
   • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
  3. zapłata weksla:
   • zapłata całości, zapłata częściowa,
   • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi).
     
 9. WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:
  1. przedawnienie roszczenia wekslowego,
  2. wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.
    
 10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTEPOWANIE AMORTYZACYJNE):
  1. procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
  2. skutki umorzenia weksla in blanco,
  3. skutki umorzenia weksla zupełnego.
    
 11. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
  1. sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
  2. skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.
    
 12. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
  1. właściwość sądu,
  2. tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
  3. wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
  4. korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
  5. zarzuty wekslowe dłużnika.
    
 13. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Prawo


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-02-28 - 2019-02-28 590.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-23 - 2019-05-23 590.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Gwarancja bankowa w praktyce
Gwarancja bankowa w praktyce J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie