Gwarancja bankowa w praktyce

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane. W szczególności udział w zajęciach będzie przydatny dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty handlowe oraz za przygotowanie,  sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Metodologia szkolenia:

 • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • analiza sytuacji podanych przez uczestników,
 • praca z dokumentami.

Program szkolenia

 1. Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.
   
 2. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
   
  1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
  2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
  3. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
    
 3. Zawarcie i treść umowy gwarancji:
   
  1. Zawarcie umowy gwarancji,
  2. Forma gwarancji bankowej,
  3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
  4. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
  5. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
    
   • Strony umowy gwarancji,
   • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
     
  6. Treść gwarancji bankowej:
    
   • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
   • Beneficjent gwarancji,
   • Tytuł gwarancji i jej numer,
   • Preambuła gwarancji,
   • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
   • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
   • Termin obowiązywania gwarancji,
   • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
   • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
   • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
   • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
   • Podpis gwaranta.
     
  7. Zmiany w treści gwarancji.
    
 4. Rodzaje gwarancji bankowych:
   
  1. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
  2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
  3. Gwarancja zwrotu zaliczki,
  4. Gwarancja wypłaty zaliczki,
  5. Gwarancje przetargowe,
  6. Gwarancja spłaty kredytu,
  7. Gwarancja zapłaty weksla.
    
 5. Roszczenia z gwarancji:
   
  1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
  2. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
    
   • forma żądania zapłaty,
   • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
     
  3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
  4. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
    
   • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
   • przedłożenie określonych dokumentów,
   • przedłożenie orzeczenia sądu,
   • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
     
  5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
  6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
    
 6. Wygaśnięcie gwarancji:
   
  1. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
  2. Wypowiedzenie umowy gwarancji.
    
 7. Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.
   
 8. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
   
 9. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.
   
 10. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Gwarancja bankowa w praktyce

Prawo


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-01 - 2019-03-01 590.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-24 - 2019-05-24 590.00 zł
   
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.
Podatek akcyzowy - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa
Prawo Otwarte

Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r.
Egzekucja z nieruchomości - aktualne przepisy i nowelizacja od 2019 r. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie
Prawo Otwarte

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne
Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Bezpłatne

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów.
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie