Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające ...

Kwestie dotyczące zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 23, poz. 1786; z późn. zm.)

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawiamy i omawiamy dopuszczalne formy zabezpieczania przewidziane przez ustawodawcę a także praktyczne aspekty związane z wyborem formy zabezpieczenia, jego ustanowieniem i realizacją  - w przypadku nie wykonania przez beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, jak i beneficjentów ubiegających się o te środki.

Uczestnicy szkolenia nabywają praktyczna wiedzę co do sposobu skonstruowania konkretnego instrumentu zabezpieczenia oraz jego wykorzystania.

Na szkoleniu omawiamy:

 • plusy i minusy każdej z form zabezpieczenia w kontekście sytuacji beneficjenta, mające zapewnić wybór najbardziej korzystnej z punktu widzenia wypłacającego środki formy zabezpieczenia,
 • procedury realizacji ustanowionego zabezpieczenia w sytuacji nie wywiązania się przez beneficjenta ze zobowiązań na nim ciążących,
 • aspekty związane z prawidłowym złożeniem przez beneficjenta oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia (forma zabezpieczenia, reprezentacja beneficjenta przy składaniu oświadczenia woli, dodatkowe wymogi niezbędne dla skutecznego ustanowienia wybranej formy zabezpieczenia).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Analizowane są również przykłady z praktyki uczestników szkolenia.

Program

 1. Moment ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.
   
 2. Kryteria wpływające na wybór formy zabezpieczenia.
   
 3. Formy zabezpieczenia:
   
  1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową:
    
   • istota weksla in blanco i możliwości jego wykorzystania,
   • prawidłowe wystawienie weksla in blanco (obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawienia, reprezentacja wystawcy weksla in blanco, wystawienie weksla przez pełnomocnika lub prokurenta),
   • wystawienie weksla przez beneficjenta (działalność gospodarcza prowadzona jednoosobowo lub wspólników spółek cywilnych będących osobami fizycznymi) pozostającego w związku małżeńskim,
   • zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
   • wada formalna i wada materialna podpisu dłużnika wekslowego i ich konsekwencje dla skuteczności zobowiązania wekslowego,
   • porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) jako warunek skuteczności zobowiązania wekslowego: porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa, forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej), istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej), skutki braku deklaracji wekslowej,
   • uzupełnienie weksla in blanco o elementy warunkujące skuteczne dochodzenie roszczenia wekslowego (elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
     
    • określenie remitenta,
    • miejsce wystawienia weksla,
    • data wystawienia weksla,
    • termin płatności weksla,
    • przyrzeczenie zapłaty weksla,
    • miejsce płatności weksla,
    • suma wekslowa,
      
   • omówienie błędów najczęściej występujących przy wypełnianiu weksla,
   • skutki wadliwego wypełnienia weksla,
   • poręczenie wekslowe,
   • żądanie zapłaty weksla,
   • wygaśnięcie praw z weksla;
     
  2. Zabezpieczenie w formie pieniężnej;
    
  3. Gwarancja bankowa:
    
   • umowa zlecenia gwarancji bankowej,
   • umowa gwarancji bankowej,
   • omówienie elementów gwarancji,
   • klauzule niekorzystne dla beneficjenta gwarancji bankowej,
   • żądanie zapłaty gwarancji bankowej,
   • umowa przelewu wierzytelności wynikającej z gwarancji bankowej;
     
  4. Gwarancja ubezpieczeniowa:
    
   • umowa zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej,
   • umowa gwarancji ubezpieczeniowej,
   • omówienie elementów gwarancji ubezpieczeniowej,
   • klauzule niekorzystne dla beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej,
   • żądanie zapłaty gwarancji ubezpieczeniowej,
   • umowa przelewu wierzytelności wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej;
     
  5. Weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;
    
  6. Zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
    
  7. Zastaw rejestrowy:
    
   • forma ustanowienia zastawu rejestrowego,
   • wymogi formalne;
     
  8. Przewłaszczenie rzeczy ruchomej beneficjenta na zabezpieczenie:
    
   • forma umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,
   • skutki umowy przewłaszczenia dla stron umowy,
   • prawa i obowiązki stron umowy przewłaszczenia;
     
  9. Hipoteka:
    
   • istota i rodzaje hipotek,
   • forma umowy o ustanowienie hipotek,
   • obligatoryjność wpisu do księgi wieczystej, jako warunek skutecznego ustanowienia hipoteki;
     
  10. Poręczenie cywilne.
    
 4. Wybór najkorzystniejszej formy zabezpieczenia z uwzględnieniem sytuacji beneficjenta oraz zakresu i rodzaju prowadzonej przez niego działalności, "plusy i minusy" każdej z form zabezpieczenia przewidzianej rozporządzeniem.
   
 5. Redagowanie treści zabezpieczenia.
   
 6. Zagadnienie prawidłowej reprezentacji beneficjenta w momencie składania oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia:
   
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza jednoosobowo (CEiDG),
  • wspólnicy spółek cywilnych,
  • spółki prawa handlowego (osobowe, kapitałowe).
    
 7. Sposób realizacji ustanowionego zabezpieczenia w przypadku nie wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (dochodzenie roszczeń z weksla, żądanie zapłaty gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, realizacja zastawu, zaspokojenie się z przedmiotu przewłaszczonego, dochodzenie roszczenia zabezpieczonego hipoteką).
   
 8. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.

Unia Europejska


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-03-15 - 2019-03-15 590.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-05-31 - 2019-05-31 590.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie