Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa ...

Postępowanie egzekucyjne w administracji jest szczególną sferą działalności administracji publicznej, ze względu na swój cel i stosowanie tzw. przymusu administracyjnego. Szeroki katalog źródeł prawa w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i zakres zastosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rosnąca liczba obowiązków administracyjnych wymagających wyegzekwowania w tym trybie i liczne zmiany przepisów prawnych w tym obszarze powoduje, że tematyka objęta szkoleniem wymaga solidnego przygotowania merytorycznego i praktycznego oraz ciągłego doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem m.in. wszystkie zmiany obowiązujące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktach wykonawczych od 1 stycznia 2018 r., tj. m.in.

 • przepisy regulujące zasady i sposób prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz sposób udostępniania danych z tego rejestru, a także licytację publiczną prowadzoną w formie elektronicznej (licytację elektroniczną) i inne zmiany wprowadzone na podstawie art. 4 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948),
 • art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933),
 • art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104),
 • art. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1356).

W trakcie szkolenia zostaną również omówione projektowane zmiany w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Celem szkolenia jest również:

 • zdobycie umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami)
 • zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ze względu na zakres merytoryczny szkolenie jest dedykowane w szczególności dla pracowników organów administracji publicznej występujących w roli wierzycieli, organów administracji publicznej, ale także dla prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz innych osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

Metodyka: wykład, case study, warsztaty, konsultacje.

Po zakończeniu omawiania poszczególnych punktów programu szkolenia, odbywają się warsztaty, omawiane są przypadki a także wykładowca wyjaśnia wątpliwości i odpowiada na pytania uczestników.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. DZIEŃ I

  1. Zagadnienia ogólne - istota postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego a egzekucji administracyjnej,
   • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. omówienie zakresu obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
   • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
     
  2. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • obowiązek administracyjny i jego rodzaje,
   • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
   • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej,
   • Rejestr Należności Publicznoprawnych (cel i zasady prowadzenia rejestru, obowiązki związane z jego funkcjonowaniem, udostępnianie danych z rejestru).
     
  3. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
   • organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
     
  4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
   • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej.
     
  5. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • ustalenie wymagalności obowiązku administracyjnego,
   • upomnienie,
   • formy działań informacyjnych wobec zobowiązanego,
   • skarga na bezczynność wierzyciela,
   • wystawienie tytułu wykonawczego – w tym jego wymagana treść i forma przesłania oraz obowiązek aktualizacji tytułu wykonawczego.
     
  6. Wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej:
    
   • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
   • badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny,
   • dopuszczalność egzekucji administracyjnej względem majątku osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe zobowiązanego i sytuacja osoby trzeciej w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
   • przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
   • uprawnienia organu egzekucyjnego i egzekutora w ramach przeprowadzania egzekucji administracyjnej.
     
  7. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • termin wniesienia,
   • przesłanki i tryb rozpatrzenia,
   • konsekwencje uznania zarzutów.

  DZIEŃ II

  1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • przesłanki,
   • skutki zawieszenia
   • forma,
   • podjęcie na nowo zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
     
  2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • przesłanki,
   • skutki prawne,
   • forma.
     
  3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
    
   • przesłanki zbiegu,
   • tryb postępowania,
   • obowiązki organu egzekucyjnego, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji.
     
  4. Analiza wybranych środków egzekucyjnych należności pieniężnych:
    
   • egzekucja z pieniędzy,
   • z wynagrodzenia za pracę,
   • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
   • a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z ruchomości i z nieruchomości,
   • licytacja elektroniczna.
     
  5. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych:
    
   • grzywna w celu przymuszenia,
   • wykonanie zastępcze,
   • odebranie rzeczy ruchomej,
   • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
   • przymus bezpośredni.
     
  6. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji:
    
   • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia,
   • rodzaje kosztów i wydatków egzekucyjnych,
   • możliwość ich umorzenia,
   • tryb ich określenia,
   • środki zaskarżenia.
     
  7. Egzekucja należności wobec cudzoziemców:
   • instrumenty i ograniczenia w dochodzeniu należności, wynikające z ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych",
   • realizacja wniosków z zakresu wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych oraz wymiany informacji w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich za pośrednictwem Centralnej Aplikacji, działającej od 1 stycznia 2019 r.
     
  8. Case study, warsztaty, konsultacje.

   

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej. Od 2003 r. związana z organami administracji publicznej, od 2007 dyrektor biura prawnego, a od 2017 dyrektor generalny w jednostce administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego i prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej.

Poznaj firmę szkoleniową  
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
 

J.G.Training szkolenia specjalistyczne

Postępowanie egzekucyjne w administracji - przepisy i praktyka, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego

Administracja


Agnieszka Czmoch
228455253 szkolenia@jgt.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A
2019-06-10 - 2019-06-11 1,190.00 zł

Warszawa, Al. Jerozolismkie 123A
2019-04-15 - 2019-04-16 1,190.00 zł
   
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Administracja Otwarte

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.
Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą. J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Poznań, mazowieckie (+1)
Finanse i ekonomia Otwarte

Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych – jak należycie zabezpieczyć zobowiązania wynikające z umowy.
Unia Europejska Otwarte

Umowy handlowe - warsztaty
Umowy handlowe - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Prawo Otwarte

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.
Prawo Otwarte

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Marketing Otwarte

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Zmiany przepisów od 01.01.2019 i ich praktyczne skutki.
Prawo Otwarte

Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka
Zabezpieczenie i mocowanie ładunków w przewozach drogowych - przepisy i praktyka J.G.Training szkolenia specjalistyczne   Warszawa, mazowieckie (+1)
Transport i logistyka Bezpłatne

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2010, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Transport i logistyka Otwarte

Zwiększ swoje szanse na dobrą pracę.

Jesteśmy gotowi, by pomóc Ci w Twojej karierze.

Dodaj swoje CV bezpłatnie