Polityka prywatności serwisu internetowego
Zapracowani.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego zapracowani.pl jest ZAPRACOWANI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726850, NIP: 9542791221, REGON: 369955397, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@zapracowani.pl, telefon: 509 979 960, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie "Usługodawcą".
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego zapracowani.pl.

§ 2
Rodzaj przetwarzanych danych, cel i zakres zbierania danych

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu zapracowani.pl w następujących przypadkach:
  1. Kandydaci posiadający zarejestrowane konto w serwisie Zapracowani.pl

   Cel przetwarzania

   • rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem oraz korzystania z jego funkcjonalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
   • marketingu produktów i usług własnych jak również partnerów serwisu, na podstawie uzyskanej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO,
   • dochodzenie roszczeń przez Administratora, w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • prowadzenie statystyk i badania satysfakcji Klientów , na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • rozpatrywanie wniosków oraz reklamacji , na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • wewnętrznych celów administracyjnych art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora).
  2. Kandydaci nie posiadający zarejestrowanego konta w serwisie Zapracowani.pl

   Cel przetwarzania

   • umożliwienia skorzystania z funkcjonalności serwisu jaką jest odpowiedź na ogłoszenie rekrutacyjne, po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
   • marketingu produktów i usług własnych jak również partnerów serwisu, na podstawie uzyskanej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO,
   • dochodzenie roszczeń przez Administratora, w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • prowadzenie statystyk i badania satysfakcji Klientów , na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • rozpatrywanie wniosków oraz reklamacji , na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • wewnętrznych celów administracyjnych art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora).
  3. Podmioty, które utworzyły profil pracodawcy/firmy szkoleniowej w serwisie Zapracowani.pl

   Cel przetwarzania

   • rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, o raz korzystania z jego funkcjonalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
   • prowadzenia rozliczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi (co stanowi wypełnienie obowiązków prawnie ciążących na Administratorze),
   • marketingu produktów i usług własnych jak również partnerów serwisu, na podstawie uzyskanej zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO,
   • dochodzenie roszczeń przez Administratora, w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • prowadzenie statystyk i badania satysfakcji Klientów , na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • rozpatrywanie wniosków oraz reklamacji , na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • wewnętrznych celów administracyjnych art. 6 ust.1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora).
  4. Osoby kontaktujące się z serwisem Zapracowani.pl wysyłając zapytania na adres e-mail: biuro@zapracowani.pl lub telefonicznie

   Cel przetwarzania

   • przedstawienia oferty handlowej i podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   • udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora),
   • wewnętrznych celów administracyjnych - prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (co stanowi uzasadniony interes Administratora).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:
  1. Konta Kandydata, który posiada zarejestrowane konto w serwisie Zapracowani.pl Usługobiorca podaje:
   Dane niezbędne do zarejestrowania konta:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres,
   • Telefon,
   • Adres e-mail.
   Dane uzupełniane w profilu Kandydata:
   • Data urodzenia,
   • Państwo,
   • Województwo,
   • Miejscowość,
   • Zdjęcie,
   • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe,
   • Wykształcenie,
   • Szkolenia i certyfikaty,
   • Znajomość języków,
   • Informacje o prawie jazdy,
   • Dodatkowe umiejętności,
   • Zainteresowania,
   • Informacje dodatkowe.
  2. Kandydata, który nie posiada zarejestrowanego konta w serwisie Zapracowani.pl Usługobiorca podaje:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres,
   • Telefon,
   • Adres e-mail.
  3. Konta Pracodawcy/Firmy szkoleniowej, Usługobiorca podaje:
   Dane niezbędne do zarejestrowania konta:
   • Nazwę firmy,
   • Dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko,
   • Adres,
   • NIP,
   • Telefon,
   • Adres e-mail.
   Dane związane z płatnościami:
   • Dane niezbędne do wystawienia faktury,
   • Wysokość zobowiązania,
   • Numer rachunku bankowego.

  Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,
  3. w przypadku, gdy przetwarzanie danych wymagane jest przez przepisy prawa - między innymi w związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń i dokumentowania dowodów księgowych dane będą przetwarzane przez okres wskazany przez właściwe przepisy prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże w określonych sytuacjach może być niezbędne do prawidłowego skorzystania z funkcjonalności serwisu.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3
Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające m.in.: kancelarie prawne, biura księgowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi IT, hostingodawcy) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy m.in.: banki, firmy świadczące usługi pocztowe).
 2. Dane osobowe Usługobiorców będących Kandydatami przekazywane są Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie poprzez Usługę Elektroniczną Katalog CV. Pracodawcy samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być również udostępniane uprawnionym Organom Państwowym, które zwrócą się do nas z takim żądaniem.
 4. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4
Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  1. Dostęp do danych - art. 15 RODO.

   Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do informacji o zakresie danych przetwarzanych w serwisie Zapracowani.pl oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz prawo do uzyskania kopii tych danych.

  2. Sprostowanie danych - art. 16 RODO.

   Każdy Użytkownik ma prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu do Konta. W przypadku braku możliwości samodzielnego sprostowania Administrator zrealizuje żądanie po otrzymaniu stosowanego powiadomienia.

  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - art. 17 RODO.

   Użytkownikowi przysługuje prawo żądania usunięcia wszystkich danych osobowych zamieszczonych w serwisie. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto w serwisie po zalogowaniu w zakładce "Konto".

   Ponadto Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych, jeżeli:

   1. wycofał zgodę, w oparciu o którą dane były przetwarzane,
   2. dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
   4. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
   5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Odmowa usunięcia danych jest również możliwa w przypadku gdy dalsze przetwarzanie danych osobowych będzie wymagane przepisami prawa.

  4. Ograniczenie przetwarzania - art. 18 RODO.

   Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

   1. gdy zakwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Usługobiorca będzie żądał ograniczenia ich wykorzystania,
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. gdy otrzymaliśmy sprzeciw wobec przetwarzania danych - wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozpatrzenia żądania.

  5. Przeniesienie danych - art. 20 RODO.

   Usługobiorca ma prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego Usługodawcy. Dotyczy to danych, które Usługobiorca podał samodzielnie w serwisie Zapracowani.pl. Na podstawie takiego żądania Administrator przygotuje i przekaże dane Usługobiorcy w ustrukturyzowanej formie i powszechnie używanym formacie lub przekaże je bezpośrednio wskazanemu przez Usługobiorcę Administratorowi danych.

  6. Sprzeciw - art. 21 RODO.

   Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych.

  7. Cofnięcie zgody - art. 7 ust. 3 RODO.

   Usługobiorca, w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@zapracowani.pl lub skierować żądanie pisemnie na adres: Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. W powyższej wiadomości w formie elektronicznej, przesłane żądanie powinno zostać wysłane z adresu e-mail wskazane w serwisie Zapracowani.pl, co umożliwi nam jednoznaczną identyfikację. W przypadku żądania przesłanego w formie pisemnej należy wskazać oprócz zakresu żądania dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Użytkownika, którego dotyczy żądanie (imię i nazwisko, adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji żądania lub konieczności doprecyzowania informacji zawartych w żądaniu, w przypadku kiedy jego zakres będzie nieprecyzyjny lub jeżeli Administrator będzie miał wątpliwości jakiego Użytkownika dotyczy żądanie.
 5. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 6 niniejszego paragrafu) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 5
Pliki "Cookies"

 1. Strona Administratora używa plików "cookies".
 2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików "cookies": "sesyjne" oraz "stałe".
  1. "Cookies" "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. "Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików "cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

§ 6
Zasady ochrony prywatności - media społecznościowe

 1. Administrator serwisu Zapracowani.pl prowadzi profile w mediach społecznościowych, którymi zarządza.
  1. W serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/zapracowanipl/,
  2. W serwisie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/company/zapracowani-pl/,
  3. W serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/zapracowani.pl/
 2. Twoje dane w serwisach społecznościowych możemy wykorzystywać w następujących celach:
  • W celu kontaktu z Tobą i udzielania odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f "RODO");
  • W celu tworzenia statystyk pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mediów społecznościowych (jak wielu odwiedza np. fanpage, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) Dzięki temu można stale ulepszać nasz fanpage lub profil i dostosowywać ich działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Facebooka, Linkedin oraz Instagram;
  • W przypadku pozostawienia na naszym profilu komentarz lub wystawienia oceny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a "RODO");
  • W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji, których wykorzystanie może być niezbędna dla dochodzenia naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f "RODO").
 3. Wchodząc na nasze profile w mediach społecznościowych, wykorzystując funkcjonalność "Lubię to" lub "Obserwuj" wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych na naszym fanpage wystarczy zaznaczyć „nie lubię” w stosunku do naszego fanpage. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze uzależnione od Twojej decyzji. W określonych sytuacjach, podanie danych osobowych może być niezbędne abyśmy mogli udzieli odpowiedzi na Twoje pytanie.
 5. W związku, z korzystaniem z profili w serwisach społecznościowych: Facebook, LinkedIn oraz Instagram Twoje dane osobowe mogą być przekazywane Administratorom tych portali, a tym samym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield).
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania związanego z zabezpieczeniem roszczeń zgodnie z czasem określonym w przepisach prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych.

  Powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się z nami pod adresem biuro@zapracowani.pl.

  Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.